Respektujeme soukromí všech jednotlivců, kteří navštěvují naše internetové stránky. Jakékoli informace shromažďované o Vás budou využívány k poskytování Vámi požadovaných služeb, k informování o nových produktech a službách a také k vylepšování našich zákaznických služeb. Vaše data budou spravována v souladu s příslušnými zákonnými předpisy Evropské unie a Vašeho státu. Vaše informace nebudou předávány třetím stranám, ani jakýmkoli jiným společnostem, s nimiž přímo nebo nepřímo spolupracujeme na poskytování služeb ve Váš prospěch.

Nebudou shromažďována osobní data o Vás pomocí souborů cookie, nicméně povolením souborů cookie poskytujete svůj souhlas společnosti Ing. Radek Matoušek s ukládáním souborů cookie do Vašeho prohlížeče. Upozorňujeme Vás, že zákaz souborů cookie může ovlivnit funkčnost internetové stránky www.zlesa.cz.

Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je popsat druhy informací, které od Vás shromažďujeme při Vaší návštěvě našich internetových stránek www.zlesa.cz a vysvětlit způsob, jakým tyto informace používáme.

Je naší povinností vyžádat si od Vás souhlas s touto skutečností. 

Pokud souhlasíte, můžete tak učinit s tím, že budeme používat Vaše údaje pouze ke zpracování Vaší žádosti, nebo můžete dát svolení k tomu, že je budeme používat k dalším kontaktům (vždy v souladu s níže uvedenými Zásadami ochrany osobních údajů).

Ochrana dat

Chráníme data v přísném souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“). Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018.

Snažíme se, aby uložená osobní data byla přesná, relevantní a v přiměřeném množství. Budeme udržovat aktuálnost těchto dat a nebudeme tyto informace uchovávat déle, než je nezbytně nutné. Data budeme uchovávat bezpečným způsobem, abychom zabránili neautorizovanému přístupu jiných lidí. Máte právo vidět, co o Vás uchováváme a opravit jakékoli nepřesnosti.

Nebudeme sdílet, ani půjčovat jakékoli identifikovatelné informace o Vás třetím stranám bez Vašeho souhlasu. S našimi partnery nebo jiným stranami můžeme sdílet všeobecné informace o návštěvnosti našich internetových stránek, a to takovým způsobem, aby nikdy nemohli být identifikováni jednotliví návštěvníci. Naše internetové stránky je možné prohlížet bez poskytování jakýchkoli osobních informací. Nicméně bez předání Vašich osobních informací s Vámi nebudeme moci dále komunikovat.

Jaké osobní informace jsou shromažďovány

1. Vaše osobní informace sbíráme prostřednictvím kontaktního formuláře.

Mezi tyto informace může patřit například Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Tyto informace používáme k tomu, abychom:

• Vám zpříjemnili Vaši návštěvu

• Vám zaslali důležité informace o produktech a službách

• Vám příležitostně zasílali e-maily o propagačních akcích a službách, o nichž si myslíme, že by Vás mohly zajímat

Pokud se rozhodnete přijímat od nás informace nebo jiné formy informačních sdělení, můžete si zvolit tuto možnost zaškrtnutím příslušného políčka v kontaktním formuláři. Prostřednictvím e-mailu nám také můžete kdykoliv sdělit, že už od nás nechcete dostávat žádná informační sdělení.

Pokud nám povolíte používat Vaše osobní informace pro výše uvedené účely, můžeme tyto informace občas poskytnout společnosti nebo organizaci, kterou pověříme úkolem provádět naším jménem e-mailovou komunikaci nebo jinou komunikaci z oblasti přímého marketingu. V tomto případě zajistíme, aby třetí strany, které budou pracovat s Vašimi informacemi, splňovaly příslušná legislativní ustanovení o ochraně osobních údajů.

2. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě v souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží. Tyto údaje zákazník poskytuje uzavřením kupní smlouvy o nákupu zboží a podepsáním dodacího listu a kupní smlouvy. Mezi tyto údaje může patřit: titul, jméno a příjmení, název obchodní firmy, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, místo dodání, e-mail, telefonní číslo.

3. Údaje o zakoupeném zboží

Abychom Vám mohli kdykoliv poskytnout další informace o Vašem zakoupeném výrobku, a zpříjemnit tak jeho používání, uchováváme informace o zboží v následujícím rozsahu: druh a specifikace poskytovaného zboží, objem poskytnutého zboží a jeho cena.

Ostatní informace shromažďované během vaší návštěvy na našich internetových stránkách

Ochrana e-mailových adres

Vaše e-mailová adresa je využívána pouze pro účely odpovědí na Vaše dotazy a požadavky, pokud jste nám neudělili výše podrobně uvedený souhlas.

Ochrana údajů v případě pixelových tagů

Můžeme používat "pixelové tagy", což jsou malé grafické soubory, které nám umožňují sledovat používání našich internetových stránek. Pixelový tag může sbírat informace, jako je IP (Internet Protocol) adresa počítače, která stáhla stránku, na níž se tag objevuje; URL (Uniform Resource Locator) stránky, na níž se pixelový tag objevuje; čas, kdy byla stránka obsahující pixelový tag načtena; typ prohlížeče, který přenesl pixelový tag; a identifikační číslo jakéhokoli souboru cookie umístěného v minulosti do počítače daným serverem. Při korespondenci s Vámi prostřednictvím emailu kompatibilního s HTML můžeme používat technologii pro detekci formátu, která umožňuje pixelovým tagům informovat nás o tom, zda jste obdrželi a otevřeli náš e-mail.

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Vaše údaje budeme uchovávat jen po nezbytně nutnou dobu, nebo po dobu stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

V případě zakoupení zboží od Ing. Radek Matoušek jsme oprávněni zpracovávat nebo uchovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností po dobu 2 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

V případě jednání mezi námi a potenciálním zákazníkem o nákupu zboží, které nebylo završeno uzavřením kupní smlouvy, jsme oprávněni uchovávat Vaše poskytnuté osobní údaje po dobu 1 měsíce od příslušného jednání.

Faktury námi vystavené jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i kupní smlouvy.

Vaše práva

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně práva vznést námitku proti zpracování, práva nahlížet do osobních údajů, které jsou o vás drženy; můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti; dále můžete omezit rozsah osobních údajů, které o Vás zpracováváme; požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci; anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. “být zapomenut”. Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, které o vás držíme, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky. Dovolujeme si pro tento účel stanovit poplatek ve výši 250,- Kč. Dále upozorňujeme i na možnost podání případné stížnosti k dozorovému úřadu ochrany osobních údajů.

Další otázky na téma ochrany údajů?

Jako jednotlivec máte právo být informován o tom, jaké informace o Vás máme a provádět případné opravy. Máte také právo požádat nás, abychom tyto informace nepoužívali, tím, že nedáte svůj souhlas na registračním formuláři.

Máte-li jakékoli specifické dotazy, na které jste v této sekci nenalezli odpověď, nebo chcete-li vědět, jaké informace máme o Vás v současnosti uložené, pošlete Vaši žádost na následující adresu:

zlesa.cz

Ing. Radek Matoušek
Pod Klůčkem 245
549 54 Police nad Metují